Działalność

ELSA Kraków liczy obecnie ponad 100 aktywnych członków. Oprócz nich w życie Stowarzyszenia angażują się też członkowie-seniorzy, którzy zakończyli już aktywną pracę dla organizacji.

W trakcie realizacji konkretnych projektów współpracujemy również z członkami honorowymi i członkami wspierającymi, a więc osobami i organizacjami szczególnie zasłużonymi dla naszego Stowarzyszenia, które ofiarują swoje doświadczenie, czas i pomoc dla realizacji celów ELSA.

Na co dzień pracą ELSA Kraków kieruje Zarząd złożony z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz czterech Wiceprezesów kierujących poszczególnymi sekcjami:

 • ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich (VP STEP),
 • ds. Działalności Naukowej (VP AA),
 • ds. Seminariów i Konferencji (VP S&C),
 • ds. Marketingu (VP Marketing).

Kadencja Zarządu trwa w przybliżeniu jeden rok.

Istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu Stowarzyszenia odgrywają również Dyrektorzy, koordynujący pracę w zakresie określonych działów aktywności ELSA. Dyrektorzy pełnią również funkcje doradcze dla potrzeb Zarządu.

Obecnie w ELSA Kraków działają Dyrektorzy odpowiedzialni za :

 • Zasoby Ludzkie,
 • Public Relations,
 • Kontakty Zewnętrzne,
 • Praktyki Lokalne,
 • Praktyki Międzynarodowe,
 • Projekty Lokalne,
 • Wymiany Międzynarodowe.

Aktywność ELSA przy Uczelni opiera się w przeważającej mierze na przygotowywaniu i realizacji różnorodnych projektów wynikających ze specyfiki, celów i głównych założeń Stowarzyszenia. ELSA organizuje także liczne projekty o charakterze wewnętrznym – zarówno szkoleniowe, jak i integracyjne.

Stałe projekty organizowane przez ELSA Kraków to między innymi:

 • Dni Edukacji Prawniczej,
 • Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych,
 • Lokalny Konkurs Krasomówczy,
 • Krakowskie Dni Adaptacyjne,
 • Prawnicza Akademia Filmowa,
 • Program „Wokanda”,
 • Wymiany międzynarodowe.

Wśród projektów zorganizowanych przez ELSA Kraków jest również wiele ciekawych i prestiżowych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, m.in.:

 • XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego 2014 r.
 • XVII Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” 2013 r.
 • The International Conference „Mitigating the impact of Economic Crisis in Europe by legal regulations” 2013
 • Ogólnopolska Konferencja „Piractwo w sieci” 2012 r.

Oprócz wydarzeń, w których udział bierze szerokie grono odbiorców, ELSA organizuje także szkolenia kursy i warsztaty, skierowane do mniejszej liczby osób i ukierunkowane na praktyczne umiejętności związane z określonym zagadnieniem. Warto tu wymienić między innymi: warsztaty z zakresu pisania pism procesowych i umów, warsztaty z wypełniania zeznania podatkowego, szkolenia dotyczące autoprezentacji lub kursy sztuki prowadzenia negocjacji.

W trakcie realizacji powyższych zadań członkowie ELSA zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia prawnicze, kształtowanie ścieżki kariery oraz stosunki międzynarodowe. Jednocześnie członkowie ELSA wypracowują umiejętności przydatne w przyszłej pracy – nie tylko w charakterze prawnika.