Historia

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (The European Law Students‘ Law Association) zostało powołane 4. maja 1981 r. w Wiedniu przez studentów z Polski, Austrii, Węgier i Niemiec Zachodnich. Powstaniu ELSA przyświecała idea rozwoju międzynarodowych kontaktów i lepszego zrozumienia sytuacji studentów prawa po obu stronach żelaznej kurtyny.

W krótkim czasie ELSA stawała się coraz silniejsza i rozszerzyła swoją działalność w północnej części Europy. Większość międzynarodowych posiedzeń miała miejsce w Kopenhadze albo Helsinkach, jak również w  pierwszym międzynarodowym biurze jakie powstało w Oslo w 1984 r.  W 1986 r. Stowarzyszenie składało się z dziewięciu grup narodowych i dwóch obserwatorów. Struktury ELSA zaczęły przyjmować określoną formę- Zarząd Międzynarodowy powołał trzech wiceprezesów odpowiedzialnych za swoje działki:

  • Seminaria i Konferencje (Seminars and Conferences)- działalność na tym polu zaczęła się bardzo wcześnie, pierwsze międzynarodowe seminarium zostało zorganizowane w Tannenfelde (Niemcy), w ciągu niecałego roku od powołania ELSA do życia.
  • Działalność Naukowa (Scientific Activities, obecnie- Academic Activities)- w zamyśle ta działka miała funkcjonować jako prawnicza grupa badawcza. Chciano wykorzystać sieć ELSA do gromadzenia międzynarodowych informacji i wiedzy prawnej.
  • Program Wymiany Krótkoterminowych Praktyk (Short-Term Exchange Programme); obecnie Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (Student Trainee Exchange Programme)- w 1984 i 1985 r. trzynastu praktykantów z ośmiu różnych państw zostało wysłanych na praktyki do Kanady. Skrót „STEP“ narodził się podczas Międzynarodowego Zgromadzenia Delegatów w Groningen w Holandii (październik, 1985 r.)

Został nawiązany kontakt z ILSA (International Law Students Association) i innymi międzynarodowymi organizacjami studenckimi. Dwa zjazdy rocznie przestały wystarczać. Od 1990 r. zaczęto organizować dodatkowo dwa Międzynarodowe Zjazdy Prezesów rocznie. Liczba seminariów stale rosła, a rok 1990 przyniósł na tym polu prawdziwy skok- w tym czasie zorganizowano dwadzieścia siedem seminariów w czternastu różnych państwach.  W 1991 r. ELSA działała niemal w trzydziestu państwach. W międzynarodowych zjazdach uczestniczyło już około dwustu członków z piętnastu krajów, a liczba praktykantów STEPu zaczęła oscylować w granicach stu.

  1. października 1992 r. w Brukseli została przyjęta oficjalna polityka działalności ELSA. Wizja Stowarzyszenia- Sprawiedliwy świat, w którym szanuje godność ludzką i różnorodność kulturową zaczęła odgrywać wiodącą rolę na wszystkich płaszczyznach działalności.

W 1994 r. liczba wysyłanych przez STEP na praktyki studentów wzrosła do czterystu, a organizowanych seminariów do trzydziestu pięciu. Międzynarodowe zjazdy zwiększały swój rozmiar i skupiały około 250 uczestników z trzydziestu krajów. Pojawiły się również nowe formy aktywności- ważną rolę zaczęły odgrywać Moot Court Competition.

ELSA nasiliła współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz Unią Europejską, co zaowocowało Programem Praw Człowieka i Międzynarodowym Programem Wiodącym. W 1994 r. opublikowano pierwszą edycję Przewodnika po studiach prawnyczych w Europie (w latach 1992-1993 ukazała się wersja pilotażowa). Następnie umocniono kontakty ze stowarzyszeniami studentów prawa na innych kontynentach- między innymi poprzez wizyty w uczelniach prawniczych w Japonii i Tanzani.

W 1993 r. ELSA International wynajęła pierwsze biuro przy Rue Defacqz w Brukseli. Na dłuższą metę okazało się jednak ono za małe i w 1995 r. wynajęto ELSA House. Zapewniał on biuro, archiwum i przestrzeń życiową dla siedmiu członków Zarządu Międzynarodowego. W 1992/1993 r. do pracy w ELSA zaczęto używać internetu, co znacznie rozbudowało możliwości komunikacyjne. E-mail szybko stał się narzędziem komunikacyjnym wewnątrz ELSA i wszystkie informacje zaczęły być gromadzone wyłącznie w formie elektronicznych wiadomości. Pierwszy Gopher (1993 r.) i pierwsza strona internetowa ELSA International (1995 r.) ruszyły się niedługo później.

W 1997 r. liczba organizowanych rocznie międzynarodowych seminariów wzrosła do 50. W wyniku długoletniego zaangażowania ELSA w działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego zostały wydane dwa podręczniki (w 1997 i 1998 r.) dotyczące tej tematyki.

Stale rosnące rozmiary Stowarzyszenia (41 państw!) domagały się ciągłego szukania sposobu na uczynienie sieci bardziej efektownej. Wymyślona w 1996 r. koncepcja ELSA House Summer Programme została przemieniona w ELSA House Training Week w 1999 r., a międzynarodową bazę wykwalifikowanych trenerów utworzono w 2000 r.

Po intensywnej ekspansji ELSA w latach 90., praca w ostatnim czasie została skupiona na utrzymaniu spójności i wysokiej jakości działalności wewnątrz sieci. W roku akademickim 2002/2003 ruszyła pierwsza edycja ELSA Moot Court Competition on WTO law, który w pewnym stopniu stał się wizytówką Stowarzyszenia, skupiając uczestników z całego świata.

W 2006 roku obchodziliśmy 25-lecie istnienia ELSA. W tym samym czasie odbyło się pięćdziesiąte Międzynarodowe Zebranie Delegatów, wydano czterdziestą edycję Synergy i zorganizowano piąty EMC2. Oznaczało to, że ELSA od ćwierć wieku wpływała na życie i rozwój studentów i młodych prawników w Europie i jest ważnym, niezależnym podmiotem na europejskiej arenie prawnej.

W 2008 r. ELSA podpisało Human Right Partnership Agreement z Radą Europy, co silnie umocniło współpracę z organizacją.

W 2012 r. Międzynarodowe Zebranie Delegatów w Algarve (Portugalia) zdecydowało o powołaniu nowego członka Zarządu Międzynarodowego- Wiceprezesa ds. Moot Court Competitions.

Obecnie, ELSA ma 33 lata. Sieć zrzesza 41 grup narodowych i około 230 grup lokalnych. Obserwujemy z nadzieją, jaki kierunek rozwoju Stowarzyszenia przyniesie przyszłość, aby móc kontynuować spisywanie kolejnych kart jego historii.