Kim jesteśmy?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

Założona została w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Węgier, Niemiec i Polski. Na chwilę obecną ma swoje oddziały w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego z siedzibą w Brukseli.

Ideą łączącą wszystkich członków organizacji jest:

„Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

Poprzez działalności dążymy do:

  • wspierania systemu edukacyjnego;
  • promowania postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników;
  • kształtowania światopoglądów ludzi otwartych na współpracę międzynarodową;
  • podwyższania kwalifikacji przyszłych prawników.

Struktura stowarzyszenia opiera się na czterech sekcjach:

STEP (z ang. STEP – Students Trainee Exchange Programme) – zajmująca się organizacją studenckich praktyk krajowych i zagranicznych skierowanych do adeptów prawa. Oferowane praktyki odbywać można w instytucjach, firmach, kancelariach i urzędach w Polsce i Europie. STEP przygotowuje również spotkania z przyszłymi pracodawcami w czasie projektów takich jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.

S&C (z ang. Seminars & Conferences) – przygotowująca międzynarodowe wymiany studenckie, a także organizująca kursy, szkolenia i spotkania naukowe tematycznie nawiązujące do różnych dziedzin prawa i problemów społecznych. S&C koordynuje również program letnich szkół prawa.

AA
(z ang. Academic Activities) – to sekcja, której działalność ma na celu stworzenie studentom prawa możliwości sprawdzenia wiedzy zdobytej w trakcie edukacji akademickiej w praktyce poprzez organizowanie szeregu konkursów naukowych między innymi Konkursu Krasomówczego czy Konkursu na Glosę do wyroku Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

MARKETING
– zajmująca się działalnością promocyjną i fundraisingową, niezbędną do technicznej organizacji stałych i jednorazowych projektów organizacji. Marketing zajmuje się również współpracą z mediami i edukacją w zakresie mechanizmów rynkowych.

W Polsce ELSA działa w 16 miastach akademickich, w których odbywa się kształcenie młodych prawników: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słubice, Stalowa Wola Szczecin, Toruń, Warszawa oraz Wrocław. Stowarzyszenie zrzesza ok. 1000 osób


Rozpoczęcia działalności naszej Grupy Lokalnej doszukiwać można się już u samych początków ELSA International, czyli w roku 1981, ale oficjalne powstanie ELSA Kraków datować należy na rok 1986. Dzisiaj ELSA Kraków zrzesza studentów prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii. ELSA Kraków jest jednym z najbardziej aktywnych i prężnie rozwijających się oddziałów ELSA w Polsce. W tej chwili nasza Grupa Lokalna liczy około 100 członków.

Opiekunami ELSA Kraków byli m.in. prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz , obecnie jest nim prodziekan WPiA UJ prof. dr hab. Dorota Malec.

Nasza organizacja pozwala rozwijać własne zainteresowania i umożliwia nabycie wielu umiejętności potrzebnych także w przyszłej pracy zawodowej. Działalność w ELSA Kraków daje możliwość wypracowania miękkich umiejętności, jak i pozwala na wykorzystanie i zgłębianie wiedzy zdobytej podczas studiów prawniczych.
Aktywność w ELSA jest również atrakcyjnym wpisem do CV dla każdego studenta wydziału prawa, uznawanym za wartościowy przez wielu pracodawców w Polsce i regionie.

Nasz mail: krakow@elsa.org.pl