Projekty lokalne

LKK
Lokalny Konkurs Krasomówczy
ma na celu nie tylko rozwój wiedzy prawniczej, ale i soft skills, czyli przede wszystkim – umiejętności przemawiania. Jest to pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Uczestnicy konkursu rywalizują w rozlosowanych wcześniej parach wcielając się w role pełnomocników stron przewodu sądowego w postępowaniu administracyjnym, cywilnym lub karnym. W swoich wystąpieniach odnoszą się do sformułowanych wcześniej, na zasadzie opisu spraw sądowych, kazusów. Ich zadaniem jest wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Każdy uczestnik ma prawo do dziesięciominutowej mowy oraz trzyminutowej repliki po wysłuchaniu wystąpienia swojego adwersarza procesowego. W mowie starają się przekonać do swoich racji “sędziów”, jak i publiczność zgromadzoną na sali.

Podstawowe kryteria oceny wystąpień uczestników to wiedza merytoryczna, jasność formułowania myśli, umiejętność dobierania odpowiednich słów, biegłość posługiwania się językiem, precyzję i płynność przekazu, sposób gestykulacji oraz ogólne wrażenie zrobione na odbiorcach.

DPiBDni Prawa i Biznesu to cykl spotkań naukowych, skierowanych nie tylko do studentów Wydziału Prawa i Administracji, łączących ze sobą zagadnienia prawa, biznesu i gospodarki. Profesjonalne warsztaty i prelekcje pozwalają uczestnikom na rozwinięcie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, które będą mogli wykorzystać nie tylko na studiach, ale i w przyszłej karierze zawodowej.